Realizowany program

Szkoła Podstawowa MyVinci realizuje polską podstawę programową w języku polskim oraz wydaje polskie świadectwa zgodnie ze stosownym rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Nadzór nad szkołą sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.

Szkoła MyVinci School jest oficjalnie zarejestrowaną placówką Cambridge International School i korzysta z wytycznych programowych tej instytucji, realizując Ścieżkę Cambridge. Więcej o Ścieżce Cambridge.

Zajęcia prowadzone są głównie w języku angielskim. Realizacja polskiej podstawy programowej odbywa się w języku polskim.

Poniżej prezentujemy 8 głównych założeń metodologicznych i programowych MyVinci.

1. Wielopoziomowy rozwój inteligencji

Przykład realizujący założenia wielopoziomowego rozwoju inteligencji

Inteligencja dziecka jest wielopłaszczyznowa i dynamiczna. Dlatego przykładamy wagę do harmonijnego rozwijania zarówno inteligencji werbalnej, matematyczno-logicznej, wizualno-przestrzennej, kinestetycznej, muzyczno-rytmicznej, jak i interpersonalnej i intrapersonalnej.

 • Promujemy kształcenie zintegrowane uznawane przez współczesną pedagogikę za najbardziej efektywne (np. łączenie kształcenia językowego, z matematycznym i przyrodniczym).
 • Zajęcia ze sztuk plastycznych, muzyki i programowania są wyodrębnione i prowadzone przez specjalistów w danej dziedzinie.
 • Już we wczesnej fazie edukacji wprowadzamy narzędzia i techniki uczenia się, które doskonalą jednocześnie myślenie analityczne i syntetyczne, strategiczne planowanie działań, postrzeganie zjawisk w makroskali, ustalanie hierarchii ważności, itd.

2. Wielojęzyczność

Wielojęzyczność to we współczesnym świecie niezbędna umiejętność, rozwijająca potencjał intelektualny i społeczny, sprzyjająca rozwojowi osobistemu i zawodowemu. Poza praktyczną użytecznością, już sam proces nauki języków obcych ma wpływ na szereg istotnych funkcji umysłu takich jak: poprawa koncentracji i pamięci, rozwój umiejętności poznawczych, podzielność uwagi i wielozadaniowość. Pomaga również szybciej analizować informacje i podejmować decyzje.

 • Zajęcia prowadzone są w dwóch językach: języku polskim i angielskim.
 • W godzinach 15.45-16.45 odbywają się zajęcia dodatkowe prowadzone w następujących językach: rosyjskim i hiszpańskim.
 • Nauczanie odbywa się metodą immersyjną tzn. poprzez zanurzenie w danym języku. Zajęcia prowadzone są przez native speakersów, co gwarantuje nie tylko wysoką jakość nauki posługiwania się językiem, ale też poznawanie jego środowiska kulturowego.

3. Wiedza w praktyce

Wiedza zdobywana w drodze samodzielnego doświadczania, angażującego emocje dziecka sprzyja lepszemu zrozumieniu i trwałemu zapamiętaniu nowych pojęć i zjawisk, rozwija kreatywność i zachęca do dalszych samodzielnych poszukiwań, daje radość i satysfakcję, budując poczucie własnej wartości. Dlatego w MyVinci stosujemy metody, które pokazują praktyczny wymiar wiedzy, osadzają ją w znanej dziecku rzeczywistości, dzięki czemu nauka staje się atrakcyjną i ciekawą formą odkrywania świata.

 • Wykorzystujemy i wzmacniamy indywidualny potencjał każdego dziecka stosując strategię Personalised Learning, która stawia na naukę kształtowaną poprzez zainteresowania i osobiste doświadczenia ucznia.
 • Zajęcia z podręcznikami bogato uzupełniamy obserwacjami natury, doświadczeniami i eksperymentami, kontaktem z dziełami sztuki oraz kształtowanie wrażliwości muzycznej.
 • Całość kształcenia odbywa się w szkole, gdzie dzieci zostawiają wszystkie podręczniki i materiały. Nie są przewidziane tradycyjnie pojmowane prace domowe. Na indywidualne życzenie rodziców wychowawca wskazuje materiały do pracy w domu.

4. Obcowanie z kulturą i sztuką

Kontakt z kulturą i sztuką jest istotny dla kształtowania sfery emocjonalnej człowieka, rozwija wrażliwość i kreatywność, poszerza horyzonty intelektualne, wpływa na doskonalenie funkcji umysłu: koordynację, wyobraźnię pojęciową i przestrzenną. Dlatego w MyVinci dbamy, by od najmłodszych lat sposób rozbudzać w dzieciach świadomość artystyczną dostarczając im najwyższej jakości bodźców.

 • Podstawowa edukacja prowadzona w MyVinci z dziedziny art i muzycznej uzupełniana jest wizytami w muzeach, teatrach i uczestnictwem w koncertach.

5. Nowoczesne narzędzia i technologie

Dostęp do nowoczesnych narzędzi i technologii, poza nabywaniem praktycznej umiejętności korzystania z osiągnięć cywilizacyjnych, kształtuje u dzieci kluczową w rzeczywistości XXI wieku postawę otwartości na nową wiedzę i gotowości na nowe wyzwania. Dlatego w MyVinci zapewniamy codzienny kontakt z wynalazkami i odkryciami technologicznymi.
W MyVinci prowadzimy zajęcia robotyki i programowania LEGO, które pomagają rozwijać wyobraźnię przestrzenna i kształtować intuicję techniczną uczniów.

 • MyVinci przewiduje naukę obsługi komputera oraz najpopularniejszych programów do edycji, grafiki i tekstu.
 • MyVinci daje możliwość weryfikacji zdobytej wiedzy teoretycznej w praktyce przy wykorzystaniu komputerów i technologii druku 3D.
 • W MyVinci stawiamy na interaktywność, zaangażowanie kinestetyczne oraz aspekty literacko-teatralne i muzyczne zajęć, m.in. poprzez wykorzystanie narzędzi multimedialnych, w tym informatycznych i filmowych.

6. Środowisko nauki – psychika, emocje, wartości

Wygląd środowiska nauczania ma bezpośredni wpływ na samopoczucie i doznania estetyczne. Atmosfera otoczenia oraz prawidłowe relacje dziecka z nauczycielami, którzy w MyVinci pełnią rolę przewodnika i opiekuna na odkrywanych terenach wiedzy, to bardzo ważny czynnik wpływający na stosunek młodego człowieka do szkoły, nauki i zdobywania wiedzy.
Prawidłowe relacje z rówieśnikami to kolejny ważny czynnik rozwoju osobowości człowieka, wpływający na postrzeganie własnej osoby, a także na sferę społeczną i moralną - relacje z innymi, poczucie sprawiedliwości, poszanowanie bliźniego, natury oraz własności. Dlatego w MyVinci dbamy o jakość najbliższego otoczenia dzieci.

 • Zapewniamy estetyczne, zaprojektowane wnętrza i wysoką jakość wyposażenia oraz materiałów edukacyjnych.
 • Selektywnie dobieramy kadrę nauczycielską, nie tylko pod kątem kompetencji merytorycznych, ale także profilu psychologicznego.
 • Zajęcia w grupie uczą zależności i współodpowiedzialności.
 • Całość procesu dydaktycznego objęta jest opieką szkolnego pedagoga i psychologa.

7. Rozwój świadomości ciała

Warunkiem prawidłowego rozwoju dziecka jest dbałość o jednoczesny i harmonijny rozwój intelektualny, emocjonalny, emocjonalny i fizyczny. Rozwój fizyczny, rozumiany jako trening ciała i nabywanie jego świadomości pełni istotne funkcje - usprawnia motorykę i zwiększa sprawność budując poczucie siły, zaufania do siebie i bezpieczeństwa. Dlatego w MyVinci rozwój ruchowy stanowi istotny element programu. Dbamy także o to, aby trenerzy pracujący z dziećmi cechowali się nie tylko fachowością, ale byli mistrzami swoich dziedzin, ucząc nie tylko samej dyscypliny sportowej, ale także woli walki i nieustępliwości.

 • Zajęcia z wychowania fizycznego wychodzą poza ramy tradycyjnej gimnastyki.
 • Realizowane zajęcia to: gimnastyka ogólnorozwojowa, judo, karate, tenis, basen, taniec, gry zespołowe.
 • Dzieci uczestniczą w zajęciach ruchowych i realizują zadania promujące ducha współpracy (m.in. zaczerpnięte z brytyjskiego scoutingu)

Dopełnieniem rozwoju sportowego są zajęcia survivalowe i scautingowe.

8. Zaradność (i hart ducha)

Uwzględniając wyzwania współczesnego - czasem także nieprzyjaznego - świata w MyVinci na kolejnych etapach edukacji dzieci mają szansę obycia się z zasadami postępowania w trudnych warunkach poprzez udział w szkoleniach podróżniczych i survivalowych. Wyzwala to naszych podopiecznych zaradność oraz uczy radzenia sobie z trudnościami i wyzwaniami. Jednocześnie zyskują rozeznanie co do niebezpieczeństw otaczającego świata i sposobów ich ujarzmiania. Dzieci uczestniczą także w zajęciach ruchowych i realizują zadania promujące ducha współpracy (m.in. zaczerpnięte z brytyjskiego scoutingu)

W ramach zajęć programowych uczniowie III i IV klasy MyVinci School uczestniczą w cotygodniowych zajęciach z filozofii oraz logicznego myślenia.

Uczniowie na prostych przykładach ćwiczą wyciąganie wniosków oraz analizę informacji. Czasami to, co pozornie wydaje się prawdziwe, wcale takie nie jest. Odkrywają, że krytyczne podejście do rzeczywistości i zdolność do formułowania własnych myśli to dwie niezwykle cenne umiejętności każdego człowieka. Spotkania mają charakter warsztatowy – stałym punktem każdego z nich są gry i zabawy odpowiadające tematyce zajęć. Czasami praca obdywa się w oparciu o bajki filozoficzne dla dzieci. Zajęcia prowadzi nauczycielka posiadająca doświadczenie przy organizacji warsztatów filozoficznych dla dzieci we współpracy z Uniwersytetem SWPS, fundacją artystyczną MŁYN oraz w ramach warsztatów edukacyjnych ARETE.

Sprawy organizacyjne

Kiedy odbywają się zajęcia?

Zajęcia w MyVinci School trwają od 8:30 do 16:15 od poniedziałku do piątku.

Co poza tymi godzinami?

Zapewniamy opiekę nad dziećmi w godz. 7.30 - 18.00.

Co po lekcjach?

Po lekcjach dzieci spędzają czas na zajęciach dodatkowych, klubikach i kółkach zainteresowań.

Co obejmuje czesne?

Czesne pokrywa koszta wszystkich zajęć programowych, które są prowadzone przez MyVinci School.

Czy będą podawane zdrowe posiłki?

Dzieci otrzymują 3 posiłki: drugie śniadanie (ok. 10.00), lunch (ok. 12.45) i przekąskę (ok. 15.00). W czasie posiłków odbywa się nauka zachowania przy stole.

Jak dowiem się o postępach dziecka?

Obowiązkowe spotkania wychowawcy z rodzicami odbywają się cztery razy do roku.

MyVinci School & Preschool
Lokalizacja
Czerska 14
00-732 Warszawa, Polska

 

(+48) 533-334-541
(+48) 533-334-542
sekretariat@myvinci.edu.pl

Jesteśmy niepubliczną szkołą podstawową widniejącą w ewidencji szkół i placówek niepublicznych pod numerem 127 SPN.

Przydatne linki:

Kalendarz wydarzeń szkolnych
E-Dziennik
Kontakt

Akredytacja:

MyVinci School jest oficjalnie zarejestrowaną placówką Cambridge International School.