Realizowany program

Szkoła Podstawowa MyVinci realizuje polską podstawę programową w języku polskim oraz wydaje polskie świadectwa zgodnie ze stosownym rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Nadzór nad szkołą sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.

Szkoła MyVinci School jest oficjalnie zarejestrowaną placówką Cambridge International School i korzysta z wytycznych programowych tej instytucji, realizując Ścieżkę Cambridge. Więcej o Ścieżce Cambridge.

Zajęcia prowadzone są głównie w języku angielskim. Realizacja polskiej podstawy programowej odbywa się w języku polskim.

Poniżej prezentujemy 8 głównych założeń metodologicznych i programowych MyVinci.

1. Wielopoziomowy rozwój inteligencji

Przykład realizujący założenia wielopoziomowego rozwoju inteligencji

Inteligencja dziecka jest wielopłaszczyznowa i dynamiczna. Dlatego przykładamy wagę do harmonijnego rozwijania zarówno inteligencji werbalnej, matematyczno-logicznej, wizualno-przestrzennej, kinestetycznej, muzyczno-rytmicznej, jak i interpersonalnej i intrapersonalnej.

 • Promujemy kształcenie zintegrowane uznawane przez współczesną pedagogikę za najbardziej efektywne (np. łączenie kształcenia językowego, z matematycznym i przyrodniczym).
 • Zajęcia ze sztuk plastycznych, muzyki i programowania są wyodrębnione i prowadzone przez specjalistów w danej dziedzinie.
 • Już we wczesnej fazie edukacji wprowadzamy narzędzia i techniki uczenia się, które doskonalą jednocześnie myślenie analityczne i syntetyczne, strategiczne planowanie działań, postrzeganie zjawisk w makroskali, ustalanie hierarchii ważności, itd.

2. Wielojęzyczność

Wielojęzyczność to we współczesnym świecie niezbędna umiejętność, rozwijająca potencjał intelektualny i społeczny, sprzyjająca rozwojowi osobistemu i zawodowemu. Poza praktyczną użytecznością, już sam proces nauki języków obcych ma wpływ na szereg istotnych funkcji umysłu takich jak: poprawa koncentracji i pamięci, rozwój umiejętności poznawczych, podzielność uwagi i wielozadaniowość. Pomaga również szybciej analizować informacje i podejmować decyzje.

 • Zajęcia prowadzone są w dwóch językach: języku polskim i angielskim.
 • W godzinach 15.45-16.45 odbywają się zajęcia dodatkowe prowadzone w następujących językach: rosyjskim i hiszpańskim.
 • Nauczanie odbywa się metodą immersyjną tzn. poprzez zanurzenie w danym języku. Zajęcia prowadzone są przez native speakersów, co gwarantuje nie tylko wysoką jakość nauki posługiwania się językiem, ale też poznawanie jego środowiska kulturowego.

3. Wiedza w praktyce

Wiedza zdobywana w drodze samodzielnego doświadczania, angażującego emocje dziecka sprzyja lepszemu zrozumieniu i trwałemu zapamiętaniu nowych pojęć i zjawisk, rozwija kreatywność i zachęca do dalszych samodzielnych poszukiwań, daje radość i satysfakcję, budując poczucie własnej wartości. Dlatego w MyVinci stosujemy metody, które pokazują praktyczny wymiar wiedzy, osadzają ją w znanej dziecku rzeczywistości, dzięki czemu nauka staje się atrakcyjną i ciekawą formą odkrywania świata.

 • Wykorzystujemy i wzmacniamy indywidualny potencjał każdego dziecka stosując strategię Personalised Learning, która stawia na naukę kształtowaną poprzez zainteresowania i osobiste doświadczenia ucznia.
 • Zajęcia z podręcznikami bogato uzupełniamy obserwacjami natury, doświadczeniami i eksperymentami, kontaktem z dziełami sztuki oraz kształtowanie wrażliwości muzycznej.
 • Całość kształcenia odbywa się w szkole, gdzie dzieci zostawiają wszystkie podręczniki i materiały. Nie są przewidziane tradycyjnie pojmowane prace domowe. Na indywidualne życzenie rodziców wychowawca wskazuje materiały do pracy w domu.

4. Obcowanie z kulturą i sztuką

Kontakt z kulturą i sztuką jest istotny dla kształtowania sfery emocjonalnej człowieka, rozwija wrażliwość i kreatywność, poszerza horyzonty intelektualne, wpływa na doskonalenie funkcji umysłu: koordynację, wyobraźnię pojęciową i przestrzenną. Dlatego w MyVinci dbamy, by od najmłodszych lat sposób rozbudzać w dzieciach świadomość artystyczną dostarczając im najwyższej jakości bodźców.

 • Podstawowa edukacja prowadzona w MyVinci z dziedziny art i muzycznej uzupełniana jest wizytami w muzeach, teatrach i uczestnictwem w koncertach.

5. Nowoczesne narzędzia i technologie

Dostęp do nowoczesnych narzędzi i technologii, poza nabywaniem praktycznej umiejętności korzystania z osiągnięć cywilizacyjnych, kształtuje u dzieci kluczową w rzeczywistości XXI wieku postawę otwartości na nową wiedzę i gotowości na nowe wyzwania. Dlatego w MyVinci zapewniamy codzienny kontakt z wynalazkami i odkryciami technologicznymi.
W MyVinci prowadzimy zajęcia robotyki i programowania LEGO, które pomagają rozwijać wyobraźnię przestrzenna i kształtować intuicję techniczną uczniów.

 • MyVinci przewiduje naukę obsługi komputera oraz najpopularniejszych programów do edycji, grafiki i tekstu.
 • MyVinci daje możliwość weryfikacji zdobytej wiedzy teoretycznej w praktyce przy wykorzystaniu komputerów i technologii druku 3D.
 • W MyVinci stawiamy na interaktywność, zaangażowanie kinestetyczne oraz aspekty literacko-teatralne i muzyczne zajęć, m.in. poprzez wykorzystanie narzędzi multimedialnych, w tym informatycznych i filmowych.

6. Środowisko nauki – psychika, emocje, wartości

Wygląd środowiska nauczania ma bezpośredni wpływ na samopoczucie i doznania estetyczne. Atmosfera otoczenia oraz prawidłowe relacje dziecka z nauczycielami, którzy w MyVinci pełnią rolę przewodnika i opiekuna na odkrywanych terenach wiedzy, to bardzo ważny czynnik wpływający na stosunek młodego człowieka do szkoły, nauki i zdobywania wiedzy.
Prawidłowe relacje z rówieśnikami to kolejny ważny czynnik rozwoju osobowości człowieka, wpływający na postrzeganie własnej osoby, a także na sferę społeczną i moralną - relacje z innymi, poczucie sprawiedliwości, poszanowanie bliźniego, natury oraz własności. Dlatego w MyVinci dbamy o jakość najbliższego otoczenia dzieci.

 • Zapewniamy estetyczne, zaprojektowane wnętrza i wysoką jakość wyposażenia oraz materiałów edukacyjnych.
 • Selektywnie dobieramy kadrę nauczycielską, nie tylko pod kątem kompetencji merytorycznych, ale także profilu psychologicznego.
 • Zajęcia w grupie uczą zależności i współodpowiedzialności.
 • Całość procesu dydaktycznego objęta jest opieką szkolnego pedagoga i psychologa.

7. Rozwój świadomości ciała

Warunkiem prawidłowego rozwoju dziecka jest dbałość o jednoczesny i harmonijny rozwój intelektualny, emocjonalny, emocjonalny i fizyczny. Rozwój fizyczny, rozumiany jako trening ciała i nabywanie jego świadomości pełni istotne funkcje - usprawnia motorykę i zwiększa sprawność budując poczucie siły, zaufania do siebie i bezpieczeństwa. Dlatego w MyVinci rozwój ruchowy stanowi istotny element programu. Dbamy także o to, aby trenerzy pracujący z dziećmi cechowali się nie tylko fachowością, ale byli mistrzami swoich dziedzin, ucząc nie tylko samej dyscypliny sportowej, ale także woli walki i nieustępliwości.

 • Zajęcia z wychowania fizycznego wychodzą poza ramy tradycyjnej gimnastyki.
 • Realizowane zajęcia to: gimnastyka ogólnorozwojowa, judo, karate, tenis, basen, taniec, gry zespołowe.
 • Dzieci uczestniczą w zajęciach ruchowych i realizują zadania promujące ducha współpracy (m.in. zaczerpnięte z brytyjskiego scoutingu)

Dopełnieniem rozwoju sportowego są zajęcia survivalowe i scautingowe.

8. Zaradność (i hart ducha)

Uwzględniając wyzwania współczesnego - czasem także nieprzyjaznego - świata w MyVinci na kolejnych etapach edukacji dzieci mają szansę obycia się z zasadami postępowania w trudnych warunkach poprzez udział w szkoleniach podróżniczych i survivalowych. Wyzwala to naszych podopiecznych zaradność oraz uczy radzenia sobie z trudnościami i wyzwaniami. Jednocześnie zyskują rozeznanie co do niebezpieczeństw otaczającego świata i sposobów ich ujarzmiania. Dzieci uczestniczą także w zajęciach ruchowych i realizują zadania promujące ducha współpracy (m.in. zaczerpnięte z brytyjskiego scoutingu)

Sprawy organizacyjne

Kiedy odbywają się zajęcia?

Zajęcia w MyVinci School trwają od 8:30 do 16:15 od poniedziałku do piątku.

Co poza tymi godzinami?

Zapewniamy opiekę nad dziećmi w godz. 7.30 - 18.00.

Co po lekcjach?

Po lekcjach dzieci spędzają czas na zajęciach dodatkowych, klubikach i kółkach zainteresowań.

Co obejmuje czesne?

Czesne pokrywa koszta wszystkich zajęć programowych, które są prowadzone przez MyVinci School.

Czy będą podawane zdrowe posiłki?

Dzieci otrzymują 3 posiłki: drugie śniadanie (ok. 10.00), lunch (ok. 12.45) i przekąskę (ok. 15.00). W czasie posiłków odbywa się nauka zachowania przy stole.

Jak dowiem się o postępach dziecka?

Obowiązkowe spotkania wychowawcy z rodzicami odbywają się cztery razy do roku.

Kontakt
Lokalizacja

Czerska 14
00-732 Warszawa

(+48) 533-334-541
(+48) 533-334-542
sekretariat@myvinci.edu.pl

Jesteśmy niepubliczną szkołą podstawową widniejącą w ewidencji szkół i placówek niepublicznych pod numerem 127 SPN.

Przydatne linki:

Kalendarz wydarzeń szkolnych
E-Dziennik
Kontakt

Akredytacja:

MyVinci School jest oficjalnie zarejestrowaną placówką Cambridge International School.